Regulamin

 

§1 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep: sasidesign.pl należący do firmy HVAC CONSULTING ŁUKASZ SIMIONKOWSKI, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 12B, Nowa Wieś, 86-302 Grudziądz. Numer NIP: 876-210-28-61

2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym sasidesign.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

3. Serwis internetowy Sprzedającego pod nazwą sasidesign.pl funkcjonuje pod adresem www.sasidesign.pl

§2 Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego www.sasidesign.pl.

2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
– wskazanie zamawianych produktów i ilości;
– podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;
– wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

§3 Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– płatność przy odbiorze – należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczający przesyłkę.
– płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta sasidesign.pl:
HVAC CONSULTING ŁUKASZ SIMIONKOWSKI

Nr rachunku bankowego: 13 2490 0005 0000 4530 8211 2385, Alior Bank SA
– wybierając system płatności internetowych PayPal

3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

 

4. Płatności kartami płatniczymi za pomocą systemu płatności internetowych PayPal

§4 Terminy dostawy i koszty

1.Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do piątku, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji produktu, a dla zamówień zbiorczych, w najdłuższym terminie określonym w specyfikacji produktu.

2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości, rodzaju zamówionego produktu oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

WAŻNE: Prosimy o sprawdzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej stanu przesyłki. W przypadku uszkodzenia zawartości proszę o spisanie protokołu reklamacyjnego, który jest podstawą do uwzględnienia reklamacji. W przypadku braku protokołu reklamacyjnego nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia towaru.

§5 Rejestracja Klienta i polityka prywatności

1. Sklep sasidesign.pl umożliwia Klientom rejestrację w serwisie sasidesign.pl.

2. Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.

3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

4. Rejestracja klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od sasidesign.pl (opcja) oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez sasidesign.pl.

5. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

6. Sklep sasidesign.pl nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

§6 Zwroty, reklamacje

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sasidesign.pl.

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Kupującego. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu.

ZWROTY BEZ DOŁĄCZONEGO ORYGINAŁU PARAGONU LUB KOPII FAKTURY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Klient zobowiązany jest do dołączenia oryginalnego paragonu lub kserokopii faktury zakupu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedającego, w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Kupujący.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Reklamowany towar należy wysłać po uzgodnieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie, na adres siedziby Sprzedającego:

adres do reklamacji:

HVAC CONSULTING

ŁUKASZ SIMIONKOWSKI

Ul. Grudziądzka 12B, Nowa Wieś

86-302 Grudziądz

Polska

Towar musi być starannie zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Przesyłany towar powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność towaru lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania). REKLAMACJE BEZ DOŁĄCZONEGO ORYGINAŁU PARAGONU LUB KOPII FAKTURY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. Klient zobowiązany jest do dołączenia oryginalnego paragonu lub kserokopii faktury zakupu oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§7 Postanowienia końcowe

1. Korzystając z serwisu Klient zgadza się akceptować regulamin zarówno będąc użytkownikiem zarejestrowanym jak i kupującym bez rejestracji.

2. Dla kwestii nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zarówno Klient jak i Sprzedający obowiązany jest do załatwiania wszelkich kwestii spornych polubownie. W przypadku bezskutecznych prób sprawę należy skierować do sądu właściwego dla Przedsiębiorstwa HVAC CONSULTING ŁUKASZ SIMIONKOWSKI.